Algemene leveringsvoorwaarden

Bij Psychologen Amsterdam vinden we samen een psycholoog die bij je past!

Samen vinden we een psycholoog die bij je past!

Algemene leveringsvoorwaarden Psychologen Amsterdam B.V.

Zorg vanuit Psychologen Amsterdam valt zowel onder de Generalistische Basis Geestelijke Gezondheidszorg (GB-GGZ) als de Gespecialiseerde GGZ (S-GGZ). Om in aanmerking te komen voor verzekerde zorg, dient een ondertekende verwijsbrief van een huisarts te worden overhandigd, waarop een (vermoeden) van DSM-5 stoornis gerelateerde klachten worden vermeld.

Algemene leveringsvoorwaarden voor cliënten

1. Algemene bepalingen

Onze organisatie heeft, zodra onze dienstverlening verder gaat dan het bieden van informatie en advies, te maken met een aantal wetten en regels die in de zorg gelden. Verder hebben we ook een aantal interne afspraken. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelovereenkomsten, zowel mondeling als schriftelijk aangegaan tussen Psychologen Amsterdam en een cliënt.

De algemene leveringsvoorwaarden worden geacht door de cliënt te zijn aanvaard, zodra het behandeltraject start. Bij de bevestiging van het eerste consult wordt de cliënt op de toepasselijkheid van de algemene leveringsvoorwaarden gewezen.

Van deze algemene leveringsvoorwaarden kan alleen worden afgeweken, met schriftelijke goedkeuring van Psychologen Amsterdam. Overal waar in deze algemene leveringsvoorwaarden ‘hij’ of ‘zijn’ staat, wordt ook ‘zij’ of ‘haar’ bedoeld.

2. Behandelovereenkomst

Samen met cliënten en andere betrokkenen maken wij een plan. Als we het eens zijn over wat de vraag is en welke doelen we hebben, stellen we ons plan samen vast. Het is belangrijk dat we ons allemaal houden aan de afspraken. Als je vindt dat het anders moet, horen we het graag. Als wij (nieuwe) problemen of oplossingen zien dan hoor je het van ons. Zo werken we samen aan verbetering.

Een overeenkomst tot psychologische zorg tussen Psychologen Amsterdam en een cliënt kan schriftelijk of mondeling tot stand komen of door een schriftelijke bevestiging door Psychologen Amsterdam, wanneer de cliënt telefonisch, schriftelijk, online of per e-mail een afspraak maakt voor een eerste consult of behandeltraject.

Psychologen Amsterdam is verplicht om het BSN-nummer van de cliënt te registreren, en de identiteit van de cliënt vast te stellen aan de hand van een identiteitsbewijs. Psychologen Amsterdam vraagt cliënten om bij het eerste consult een identiteitsbewijs en – indien dat nodig is – een verzekeringsbewijs mee te nemen.

De consulten vinden in principe plaats op de locatie waar Psychologen Amsterdam is gehuisvest, tenzij anders is overeen gekomen. Ook online hulpverlening is mogelijk (zoals een online behandelmodule of een online consult) of een combinatie van face to face en online.

Tijdens het behandeltraject bestaat de mogelijkheid dat de therapeut de cliënt naar een andere therapeut binnen Psychologen Amsterdam of naar een andere instelling of instantie doorverwijst, omdat de cliënt daar beter geholpen kan worden. Uiteraard zal de therapeut de cliënt hiervan op de hoogte stellen.

Voor zowel cliënt als Psychologen Amsterdam bestaat de mogelijkheid de overeenkomst op te zeggen, indien blijkt dat niet het beoogde behandeldoel zal of kan worden bereikt of dat het niet medisch verantwoord is voor cliënt om de behandeling voort te zetten.
Psychologen Amsterdam heeft de bevoegdheid de overeenkomst te wijzigen in geval van wijzigingen in de wetgeving en/of wijzigingen in andere regelingen van overheidswege.

3. Privacy, informatie-uitwisseling en dossiers

Wij leggen gegevens vast van cliënten en anderen die betrokken zijn bij onze dienstverlening. Psychologen Amsterdam houdt zich aan de zaken zoals deze zijn vastgelegd in de wet- en regelgeving. Hierin staat onder meer dat wij vertrouwelijk omgaan met gegevens. Als je bij ons in behandeling gaat geef je ons toestemming gegevens te registreren in het interne elektronisch patiëntendossier (EPD). Medewerkers wisselen waar nodig informatie onderling uit. Soms nemen we bij de start, tijdens en of aan het einde van de zorg één of meerdere vragenlijsten af. Dat doen we om een volledig beeld te krijgen van de mogelijkheden en problemen.

Het digitale dossier wordt, conform de wetgeving, 20 jaar bewaard. Je hebt recht op inzage in je eigen dossier. We vragen je tijdens de intake of je toegang wilt tot je dossier. Bij particuliere dienstverlening kun je uiteraard zelf beslissen over je dossierinformatie. Overleg met derden vindt alleen plaats met toestemming van de cliënt. Er kan gerapporteerd worden naar de huisarts of naar de verwijzer, met toestemming van de cliënt.

4. Behandeling

Behandeling vindt plaats op basis van het zorgvraagtype (de zwaarte van de problematiek op basis van de ernst van klachten, problemen, beperkingen en risico’s). De duur van de directe gesprekstijd is variabel van 45, 60 of 90 minuten per gesprek, tenzij anders overeengekomen. E-mail contact of telefonische consulten ten behoeve van de behandeling kunnen eveneens worden verrekend indien deze therapeutische waarde hebben. Met de komst van het Zorgprestatiemodel wordt het tarief bepaald op basis van het soort consult (in het kader van diagnostiek of behandeling), de tijdsduur, het beroep van de zorgverlener (BIG-categorie) en de setting (mono- of multidisciplinair). Als de cliënt te laat komt op de afspraak gaat dit af van de gereserveerde gesprekstijd. De therapeut dient de tijd van de gesprekken op de afgesproken tijd te laten beginnen.

5. Facturering, betaling en vergoeding

De behandelovereenkomst wordt met de cliënt aangegaan. De cliënt is dus altijd aansprakelijk voor het voldoen van de facturen, ook al wordt de behandeling (achteraf) via de verzekeraar (gedeeltelijk) vergoed.

De verantwoordelijkheid om te achterhalen welke vergoedingen en voorwaarden de verzekeringsmaatschappij van de cliënt hanteert, ligt geheel bij de cliënt zelf. Om voor vergoeding van de zorg in aanmerking te komen is veelal een verwijzing van de huisarts noodzakelijk. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van een verwijzing bij de huisarts.

Tenzij anders is overeengekomen, hanteert Psychologen Amsterdam de marktconforme tarieven van de Nederlandse Zorg Autoriteit. De te hanteren tarieven staan vermeld op de website van Psychologen Amsterdam (www.amsterdam-psycholoog.nl).
Een gemaakte afspraak is niet vrijblijvend. Indien een cliënt een afspraak niet kan nakomen, dan heeft het de voorkeur om de afspraak zo snel als mogelijk te annuleren, zodat nog een ander consult kan worden ingepland. Kosten vrij annuleren kan per mail tot uiterlijk 48 uur (twee werkdagen) van tevoren. Indien annulering niet of te laat geschiedt of de cliënt niet verschijnt, is Psychologen Amsterdam gerechtigd de kosten van het consult in rekening te brengen.

Indien de therapeut de afspraak afzegt dan vervalt de verplichting tot betaling van het consult. De therapeut heeft het recht een afspraak te verplaatsen in overleg met de cliënt.
Aan het einde van ieder consult vindt de betaling plaats per PIN, tenzij anders wordt overeengekomen. Na afloop van het consult ontvangt de cliënt van de behandelend therapeut een factuur. Deze kan de cliënt – indien van toepassing – indienen bij zijn zorgverzekeraar.
Indien een pinbetaling niet wordt geaccepteerd of niet mogelijk is, dan dient de cliënt de factuur vóór het eerstvolgende consult in zijn volledigheid te hebben voldaan op de bankrekening van Psychologen Amsterdam, doch uiterlijk binnen vijf werkdagen na het consult.

Indien de betaling niet geschiedt binnen de genoemde betalingstermijn, behoudt Psychologen Amsterdam zich het recht voor reeds ingeplande behandelingen te annuleren. In het geval Psychologen Amsterdam hiertoe besluit, wordt de cliënt hiervan door de behandelend therapeut per e-mail hetzij per telefoon op de hoogte gebracht.

6. Klachtenregeling

Samen met onze behandelaren zetten we ons in om je de beste ondersteuning en behandeling te bieden. Toch is het mogelijk dat je soms niet tevreden bent over de door ons geboden zorg. Zo kun je bijvoorbeeld een klacht hebben over de manier waarop iemand van ons met je omgaat. Of waren er bij jou vooraf andere verwachtingen over ons aanbod en is het vervolgens heel anders gelopen. We raden je aan daar niet mee rond te blijven lopen maar je klacht te melden. Hieronder informeren we graag over hoe dat kan.

Wij maken onderscheid tussen: klachtopvang en klachtbemiddeling/behandeling door de klachtenfunctionaris.

Klachtopvang
Je meldt en bespreekt je klacht met de medewerker op wie je klacht betrekking heeft of zijn/haar leidinggevende. Voor jezelf kan het goed zijn daarbij het volgende in gedachten te houden:

  • reageer zo snel mogelijk;
  • wanneer het iets is dat niet snel kan worden afgedaan: vraag een gesprek aan;
  • probeer eventueel al van tevoren je klacht kort en krachtig op papier te zetten en aan ons te overhandigen;
  • probeer te bedenken wat je met het gesprek wilt bereiken;
  • je kunt natuurlijk altijd iemand meenemen ter ondersteuning.

Door met elkaar te praten en naar elkaar te luisteren komen we hopelijk snel tot een oplossing.

Klachtbemiddeling/behandeling door de klachtenfunctionaris
Heeft de klachtopvang je onvrede niet weggenomen of wil je rechtstreeks (zonder klachtopvang) een klacht indienen? In dat geval geven wij er de voorkeur aan wanneer je dat telefonisch of schriftelijk doet via onze klachtenfunctionaris. Deze kun je bereiken via:

klachten@cbkz.nl
CBKZ t.a.v. klachtenfunctionaris Psychologen Amsterdam B.V.
Antwoordnummer 570
4200 WB GORINCHEM
Tel. 0183-682829

De klachtenfunctionaris kan op een laagdrempelige en informele wijze bemiddelen bij je klacht. De klachtenfunctionaris is onpartijdig en geeft onafhankelijk advies en kan je ook meer vertellen over de klachtenprocedure en eventuele vervolgmogelijkheden.

Geheimhouding
Voor de klachtenfunctionaris en alle anderen die zijn betrokken bij de opvang en/of behandeling van je klacht is geheimhouding verplicht.

Kosten
Er zijn geen kosten verbonden aan de behandeling van je klacht. Wel is het zo dat de (eventuele) kosten van door jouzelf ingeschakelde bijstand en advies voor eigen rekening komen.

Wil je meer weten?
Deze informatie geeft een antwoord op de belangrijkste vragen over je klachtmogelijkheden. Voor een uitgebreid antwoord verwijzen wij naar ons klachtenreglement. Deze regeling kun je hier downloaden.

7. Samenwerken vanuit respect

Wij werken met open vizier samen met andere betrokkenen. Wij respecteren de culturele achtergrond, levensovertuiging, religie, normen, waarden en keuzes van onze cliënten. Wij stellen ons gelijkwaardig op en sluiten aan bij de wensen en grenzen van onze cliënten. Andersom verwachten wij dat ook van onze cliënten. Wij accepteren geen discriminatie, bedreiging of geweld. Bij huiselijk geweld, mishandeling, verwaarlozing of crimineel gedrag grijpen wij in. De veiligheid van cliënten en collega’s staat voorop. Als wij vinden dat grenzen bereikt of overschreden zijn melden wij dat en indien nodig doen wij aangifte om cliënten en collega’s te beschermen. De therapeut heeft het recht de therapie te beëindigen, maar is verplicht de cliënt en (indien van toepassing) de verwijzer, hiervan op de hoogte te stellen met de beweegredenen voor de beëindiging.

8. Bereikbaarheid bij crisis

Van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 uur en 17.00 uur is Psychologen Amsterdam bereikbaar voor advies. Bij acuut gevaar bel je 112. Is er geen sprake van acuut gevaar neem dan buiten kantooruren contact op met je huisarts of de huisartsenpost.

9. Kwaliteitsstatuut

Het door de Nederlandse Zorg Autoriteit goedgekeurde kwaliteitsstatuut van onze WTZa-erkende zorginstelling kun je vinden op onze website, of op papier opvraagbaar op onze vestiging.

10. Aansprakelijkheid

Psychologen Amsterdam en/of de behandelend therapeut zal de zorg naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Psychologen Amsterdam en/of de behandelend therapeut heeft een inspanningsverplichting jegens de cliënt, nimmer een resultaatsverplichting.
Psychologen Amsterdam en/of de behandelend therapeut is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, indien is uitgegaan van door cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

Psychologen Amsterdam en/of de behandelend therapeut is jegens de cliënt niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit de behandelovereenkomst, tenzij de cliënt bewijst dat de schade is ontstaan door opzet of grove nalatigheid van de therapeut.
Deze aansprakelijkheid is beperkt tot directe schade en tot de maximale vergoeding die cliënt betaalt voor het volgen van een behandeling. Psychologen Amsterdam en/of de behandelend therapeut kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor enige indirecte schade en/of gevolgschade.

Psychologen Amsterdam en/of de behandelend therapeut kan niet aansprakelijk worden gesteld als de cliënt de mogelijkheid heeft zich ter zake van het ontstaan van de schade rechtstreeks zijn verzekeringsmaatschappij dan wel die van een derde aan te spreken.
Schademeldingen in verband met de beweerde aansprakelijkheid van Psychologen Amsterdam en/of de behandelend therapeut dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen één week na vaststelling van de schade schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

Psychologen Amsterdam en/of de behandelend therapeut is niet aansprakelijk voor enige schade aan derden, uit welke hoofde ook, ontstaan door gedragingen of handelingen van de cliënt. De cliënt vrijwaart Psychologen Amsterdam en/of de behandelend therapeut tegen aanspraken van derden uitdien hoofde. Psychologen Amsterdam en/of de behandelend therapeut is niet aansprakelijk voor beschadiging, diefstal of verlies van persoonlijke bezittingen van de cliënt.

11. Nietigheid

Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene leveringsvoorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene leveringsvoorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Psychologen Amsterdam en cliënt zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

12. Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten tussen Psychologen Amsterdam en een cliënt, alsmede op de onderhavige algemene leveringsvoorwaarden, is het Nederlands recht van toepassing.

13. Wijzigingen van de algemene leveringsvoorwaarden

Psychologen Amsterdam kan deze algemene leveringsvoorwaarden wijzigen. De wijzigingen treden in werking na verloop van een maand nadat de wijzigingen schriftelijk bekend zijn gemaakt op de website. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten.

Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn tot stand gekomen op 1 januari 2022.

Call Now Button