Algemene voorwaarden

Bij Psychologen Amsterdam vinden we samen een psycholoog die bij je past!

Samen vinden we een psycholoog die bij je past!

Algemene voorwaarden Psychologen Amsterdam

Algemene Voorwaarden – Psychologen Amsterdam B.V.

1. Algemene bepalingen

Psychologen Amsterdam B.V. (hierna te noemen Psychologen Amsterdam) is een samenwerkingsverband van zelfstandige Klinisch psychologen, Psychotherapeuten en (GZ-) psychologen en diverse gespecialiseerde zorgprofessionals (hierna te noemen therapeuten).

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle behandelovereenkomsten, zowel mondeling als schriftelijk aangegaan tussen Psychologen Amsterdam en een cliënt. De algemene voorwaarden worden geacht door de cliënt te zijn aanvaard, zodra het behandeltraject start. Bij de bevestiging van het eerste consult wordt de cliënt op de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden gewezen.

Van deze algemene voorwaarden kan alleen worden afgeweken, met schriftelijke goedkeuring van Psychologen Amsterdam.

Overal waar in deze algemene voorwaarden ‘hij’ of ‘zijn’ staat, wordt ook ‘zij’ of ‘haar’ bedoeld.

2. Behandelovereenkomst

Een overeenkomst tot psychologische zorg tussen Psychologen Amsterdam en een cliënt kan schriftelijk of mondeling tot stand komen of door een schriftelijke bevestiging door Psychologen Amsterdam, wanneer de cliënt telefonisch, schriftelijk, online of per e-mail een afspraak maakt voor een eerste consult of behandeltraject.

Psychologen Amsterdam is verplicht om het BSN-nummer van de cliënt te registreren, en de identiteit van de cliënt vast te stellen aan de hand van een identiteitsbewijs. Psychologen Amsterdam vraagt cliënten om bij het eerste consult een identiteitsbewijs en – indien dat nodig is – een verzekeringsbewijs mee te nemen.

De consulten vinden in principe plaats op de locaties waar Psychologen Amsterdam is gehuisvest, tenzij anders is overeen gekomen. Ook online hulpverlening is mogelijk (zoals een online behandelmodule of een online consult) of een combinatie van face to face en online.

Tijdens het behandeltraject bestaat de mogelijkheid dat de therapeut de cliënt naar een andere therapeut binnen Psychologen Amsterdam of naar een andere praktijk of instantie doorverwijst, omdat de cliënt daar beter geholpen kan worden. Uiteraard zal de therapeut de cliënt hiervan op de hoogte stellen.

Voor zowel cliënt als Psychologen Amsterdam bestaat de mogelijkheid de overeenkomst op te zeggen, indien blijkt dat niet het beoogde behandeldoel zal of kan worden bereikt of dat het niet medisch verantwoord is voor cliënt om de behandeling voort te zetten.

De therapeut heeft het recht de behandeling of het consult onmiddellijk te beëindigen indien de cliënt zich misdraagt, bijvoorbeeld de therapeut bedreigt, gewelddadig is of onder invloed van middelen als alcohol en drugs verkeert. Er kan aangifte bij de politie worden gedaan. Als de cliënt iets beschadigt in de praktijk ontvangt de cliënt daarvan een factuur.

Psychologenpraktijk Amsterdam heeft de bevoegdheid de overeenkomst te wijzigen in geval van wijzigingen in de wetgeving en/of wijzigingen in andere regelingen van overheidswege.

3. Facturering, betaling en vergoeding

Psychologen Amsterdam biedt ondersteuning door middel van de vergoedingscheck op de website om te onderzoeken of er sprake is van zorg, die in aanmerking komt voor vergoeding door de zorgverzekeraar. De verantwoordelijkheid om te achterhalen welke vergoedingen en voorwaarden de verzekeringsmaatschappij van de cliënt hanteert, ligt geheel bij de cliënt zelf. Om voor vergoeding van de zorg in aanmerking te komen is veelal een verwijzing van de huisarts noodzakelijk. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van een verwijzing bij de huisarts.

Tenzij anders is overeengekomen, zijn de gebruikelijke door Psychologen Amsterdam te hanteren tarieven van toepassing. De te hanteren tarieven staan vermeld op de website van Psychologen Amsterdam (www.amsterdam-psycholoog.nl).

Een gemaakte afspraak is niet vrijblijvend. Indien een cliënt een afspraak niet kan nakomen, dan heeft het de voorkeur om de afspraak zo snel als mogelijk te annuleren, zodat nog een ander consult kan worden ingepland. Kostenvrij annuleren kan per mail tot uiterlijk 48 uur (twee werkdagen) van tevoren. Indien annulering niet of te laat geschiedt of de cliënt niet verschijnt, is Psychologen Amsterdam gerechtigd de kosten van het consult in rekening te brengen.

Indien de therapeut de afspraak afzegt dan vervalt de verplichting tot betaling van het consult.
De therapeut heeft het recht een afspraak te verplaatsen in overleg met de cliënt.

Aan het einde van ieder consult vindt de betaling plaats per PIN, tenzij anders wordt overeengekomen. Na afloop van het consult of na afloop van een individueel behandeltraject ontvangt de cliënt van de behandelend therapeut een (overzichts)factuur. Deze kan de cliënt – indien van toepassing – indienen bij zijn zorgverzekeraar.

Indien een pinbetaling niet wordt geaccepteerd of niet mogelijk is, dan dient de cliënt de factuur vóór het eerstvolgende consult in zijn volledigheid te hebben voldaan op de bankrekening van Psychologen Amsterdam, doch uiterlijk binnen vijf werkdagen na het consult.

Indien de betaling niet geschiedt binnen de genoemde betalingstermijn, behoudt Psychologen Amsterdam zich het recht voor reeds ingeplande behandelingen te annuleren. In het geval Psychologen Amsterdam hiertoe besluit, wordt de cliënt hiervan door de behandelend therapeut per e-mail hetzij per telefoon op de hoogte gebracht.

4. Geheimhouding

Alle therapeuten zijn aangesloten bij een beroepsvereniging en iedere GZ-therapeut is opgenomen in het door de overheid ingestelde BIG-register. Dit betekent dat iedere therapeut een beroepscode hanteert, waarin hij zich verplicht informatie vertrouwelijk te behandelen.

Ook conform de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) zullen de gegevens van de cliënt te allen tijde vertrouwelijk worden behandeld. Het is niet toegestaan om zonder toestemming van de cliënt persoonsgegevens en gegevens die betrekking hebben op de behandeling uit te wisselen met derden. Alle therapeuten hebben hiertoe een privacyverklaring opgesteld en gepubliceerd op de website van Psychologen Amsterdam.

5. Aansprakelijkheid

Psychologen Amsterdam en/of de behandelend therapeut zal de zorg naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Psychologen Amsterdam en/of de behandelend therapeut heeft een inspanningsverplichting jegens de cliënt, nimmer een resultaatsverplichting.

Psychologen Amsterdam en/of de behandelend therapeut is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, indien is uitgegaan van door cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

Psychologen Amsterdam en/of de behandelend therapeut is jegens de cliënt niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit de behandelovereenkomst, tenzij de cliënt bewijst dat de schade is ontstaan door opzet of grove nalatigheid van de therapeut.
Deze aansprakelijkheid is beperkt tot directe schade en tot de maximale vergoeding die cliënt betaalt voor het volgen van een behandeling. Psychologen Amsterdam en/of de behandelend therapeut kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor enige indirecte schade en/of gevolgschade.

Psychologen Amsterdam en/of de behandelend therapeut kan niet aansprakelijk worden gesteld als de cliënt de mogelijkheid heeft zich ter zake van het ontstaan van de schade rechtstreeks zijn verzekeringsmaatschappij dan wel die van een derde aan te spreken.

Schademeldingen in verband met de beweerde aansprakelijkheid van Psychologen Amsterdam en/of de behandelend therapeut dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen één week na vaststelling van de schade schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

Psychologen Amsterdam en/of de behandelend therapeut is niet aansprakelijk voor enige schade aan derden, uit welke hoofde ook, ontstaan door gedragingen of handelingen van de cliënt. De cliënt vrijwaart Psychologen Amsterdam en/of de behandelend therapeut tegen aanspraken van derden uit dien hoofde. Psychologen Amsterdam en/of de behandelend therapeut is niet aansprakelijk voor beschadiging, diefstal of verlies van persoonlijke bezittingen van de cliënt.

6. Klachten

Over het algemeen hebben de cliënten van Psycholoog Amsterdam geen klachten en als er klachten c.q. misverstanden zijn, lukt het meestal om deze tijdens een gesprek met de therapeut op te lossen. Mocht dit niet lukken, dan kan de cliënt een klacht indienen bij de klachtencommissie van de beroepsvereniging, waarbij de behandelend therapeut is aangesloten.

7. Nietigheid

Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Psychologen Amsterdam en cliënt zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

8. Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten tussen Psychologen Amsterdam en een cliënt, alsmede op de onderhavige algemene voorwaarden, is het Nederlands recht van toepassing.

9. Wijzigingen van de Algemene Voorwaarden

Psychologen Amsterdam kan deze algemene voorwaarden wijzigen. De wijzigingen treden in werking na verloop van een maand nadat de wijzigingen schriftelijk bekend zijn gemaakt op de website. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten.

Deze algemene voorwaarden zijn tot stand gekomen op 1 mei 2020.

Call Now Button