Tarieven, vergoeding & privacy

Tarieven

Tarieven

1. Individuele therapie


Kosten GZ-psycholoog per 01-01-2019

 • Een individuele intake duurt 45 minuten en kost € 105,– (geen BTW).
 • Een vervolg consult duurt 45 minuten en kost € 105,– (geen BTW).
 • Een vervolg consult voor EMDR duurt 90 minuten en kost € 210,– (geen BTW).

Kosten psycholoog / therapeut

 • Een individuele intake duurt 90 minuten en kost € 210,- (exclusief 21% BTW).
 • Ieder vervolg consult duurt 45 minuten en kost € 105,- (exclusief 21% BTW).

2. Relatietherapie


Kosten relatietherapie / EFT-relatietherapie

 • Zowel de intake als ieder vervolg consult voor jullie samen duurt 90 minuten en kost
  € 210,- (exclusief 21% BTW).
 • De vervolgconsulten zullen in het begin van de therapie meestal om de twee weken plaatsvinden.
 • Relatietherapie wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar.

3. Individuele coaching / bedrijfscoaching


Een coachingstraject bestaat allereerst uit een intakegesprek van 1,5 uur. Tijdens de intake wordt er besproken hoe het vervolgtraject er uit komt te zien. Dit houdt in dat er voor het vervolgtraject gesprekken van 3 kwartier of 1,5 uur worden ingepland. Het tarief voor een gesprek van 3 kwartier is € 125,00 (exclusief 21% BTW). Het tarief voor een gesprek van 1,5 uur is € 250,00 (exclusief 21% BTW). Indien je werkgever je dit coachingstraject aan zou willen bieden, dan kunnen wij in overleg met elkaar hiervoor een plan opstellen.


Betalen en afzeggen

Na afloop van de sessie kun je het bedrag per pin voldoen. Een gemaakte afspraak is niet vrijblijvend. Als je een afspraak niet kunt nakomen, dan vinden we het prettig dat je de afspraak zo snel als mogelijk annuleert, zodat we nog een andere afspraak kunnen inplannen. Je kunt dit per mail doen tot uiterlijk 48 uur, 2 werkdagen van tevoren. Als je de afspraak niet op tijd afzegt, zijn wij genoodzaakt de kosten in rekening te brengen.

De voordelen van Psychologenpraktijk Amsterdam

 • Wij hanteren geen wachtlijst
 • Wij bieden een persoonlijke benadering en toewijding
 • Wij hebben een diversiteit aan gekwalificeerde expertises
 • Wij zijn transparant naar onze cliënten over alle facetten van de behandeling
 • Wij blijven kritisch kijken naar en gaan mee met de huidige ontwikkelingen in ons vakgebied
 • Wij hebben een harmonieus team van mensen, die zowel hulp als opbouwende feedback aan elkaar geeft
 • Je privacy is belangrijk, daarom worden klachten en behandelingen niet gemeld bij de zorgverzekeraar en worden je gegevens niet aangeleverd bij het landelijke DBC-Informatiesysteem DIS. Meer over jouw privacy >

Vergoeding

Vergoeding

Psychologenpraktijk Amsterdam heeft geen contracten met zorgverzekeringsmaatschappijen, maar de behandelingen met onze GZ-psychologen kunnen achteraf wel (gedeeltelijk, 70-100%) worden vergoed. Dit betekent dat je de nota eerst zelf betaalt en deze vervolgens indient bij je zorgverzekeraar.

Bij een restitutiepolis ligt de vergoeding hoger dan bij een naturapolis. Voor de exacte vergoeding kan je het beste contact opnemen met je verzekeringsmaatschappij of kijk op deze link: https://contractvrijepsycholoog.nl/vergoedingen-2019

De reden dat wij niet gecontracteerd zijn met zorgverzekeraars is dat wij je privacy willen waarborgen en je gegevens niet aanleveren bij het landelijke DBC-Informatiesysteem DIS. Meer over uw privacy >

Aanvullend verzekerd
Er zijn bepaalde zaken die wellicht een psychisch karakter hebben, maar die niet worden vergoed door de basis- of specialistische GGZ. Vergoeding van deze zorg kan soms wel geschieden via de aanvullende zorgverzekering (alternatieve geneeswijzen of aanvulling psychologische zorg). Dit geldt ook voor de behandelingen met onze niet GZ-psychologen die aangesloten zijn bij alternatieve beroepsverenigingen. Hierover kun je contact met ons opnemen.

Hoe werkt het?
Om in aanmerking te komen voor verzekerde zorg, dien je eerst een doorverwijzing te krijgen van je arts. Deze verwijzing neem je mee bij je eerste afspraak met een van onze (GZ-)psychologen. Tijdens de intake (dit kan een dubbele sessie van 90 minuten zijn), stellen jullie samen een behandelplan op waarin wordt bepaald hoeveel sessies er nodig zijn. Sinds 2014 is het niet meer zo dat je per uur een vergoeding krijgt, maar per tijd-pakket. Deze pakketten worden ook wel ‘prestaties’ of ‘trajecten’ genoemd.

De prestaties voor 2019 zijn onderverdeeld in: (max NZA tarief)

 • Kort:         tussen de 1 en 5 gesprekken        €    507,62
 • Middel:     tussen de 6 en 8 gesprekken       €    864,92
 • Intensief:  tussen de 9 en 13 gesprekken     € 1.356,25

Ook is er nog de prestatie ‘onvolledig behandeltraject’
Intake gesprek à 90 minuten                     €    207,19

Het onvolledig behandeltraject geldt als na het eerste gesprek blijkt dat je niet op de juiste plek zit of zelf besluit de behandeling te stoppen, ongeacht de reden. (‘Voortijdige beëindiging behandeling op initiatief van de patiënt en/of behandelaar’.)

De tarieven zijn vastgesteld door de Nederlandsche Zorg Autoriteit voor 2019 (NZA). Alle bedragen zijn vrij van BTW omdat het onder medische zorg valt.

Eigen risico
De zorgverzekering 2019 kent een eigen risico van 385 euro. Dit eigen risico geldt óók voor psychologische zorg, ongeacht of de behandelaar wel of geen contracten heeft met zorgverzekeraars.

Geen gebruik maken van uw verzekeraar
Indien je de gesprekken liever niet declareert bij je verzekeraar, kan dat ook en hanteren wij het tarief dat je terug vindt op onze pagina tarieven.

Kinderen en vergoeding
Sinds 2015 is geestelijke gezondheidszorg voor kinderen uitbesteed aan de gemeenten. Dit betekent dat wanneer je kind behoefte heeft aan psychologische zorg en je wilt dit vergoed krijgen, hij/zij wordt doorverwezen naar een psycholoog die gecontracteerd is bij de gemeente. Het nadeel hiervan is dat er vaak lange wachtlijsten zijn en de privacy niet wordt gewaarborgd.

Psycholoog Amsterdam heeft geen contract met de gemeente, maar mocht je een aanvullende verzekering hebben, kan je wel in aanmerking komen voor een (gedeeltelijke) vergoeding. Anders zijn de kosten geheel voor de ouders. Wij garanderen hiermee wel volledige privacy voor je kind.

Neem voor meer informatie contact met ons op.

Privacy

AVG

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)  van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

Hier kunt kunt u het gehele Privacybeleid van Psycholoog Amsterdam terugvinden.

En hier treft u van Psycholoog Amsterdam de NVGZP Privacyverklaring voor zelfstandig gevestigde GZ-psychologen, klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen.

Privacy van onze cliënten

De reden dat wij niet gecontracteerd zijn met zorgverzekeraars is dat wij jouw privacy willen waarborgen en je gegevens niet aanleveren bij het landelijke DBC-Informatiesysteem DIS. Wij bieden je de mogelijkheid een officiële privacyverklaring te tekenen, waardoor geen inhoudelijke of diagnostische informatie naar je verzekeringsmaatschappij mag worden gecommuniceerd en je dossier mag niet worden ingezien. Dit in tegenstelling tot wel gecontracteerde psychologenpraktijken, die verplicht zijn de gegevens aan te leveren en de privacyverklaring achterwege te laten.

Waarom is dit belangrijk voor jou?

Verhouding zorgverzekeraars
Psycholoog Amsterdam heeft geen contracten met zorgverzekeraars. Op deze manier kan Psycholoog Amsterdam geheel vrij van de zorgverzekeraar en in overleg met jou beslissen wat de beste zorg voor jou is. Anders, is de ervaring van Psycholoog Amsterdam, wordt de behandeling voor een groot deel bepaald door de zorgverzekeraar. Bijkomend mogelijk risico is dat een behandeling door een gecontracteerde psycholoog ervoor kan zorgen dat een verzekeraar je, op basis van een gestelde diagnose, in de toekomst kan uitsluiten voor bepaalde verzekeringen. Lees meer hierover in het artikel: Zorgelijke Ontwikkelingen in de GGZ (Geestelijke Gezondheidszorg).

Waarom een privacyverklaring?

Informatiesysteem DIS
Sinds 1 januari 2014 geldt een wettelijke verplichting voor GGZ instellingen en vrijgevestigde GZ psychologen om gegevens van cliënten en de gevolgde behandeling periodiek aan te leveren aan het landelijke DBC-Informatiesysteem (DIS). Het DIS bevat o.a. informatie over de geleverde geestelijke gezondheidszorg die betaald wordt vanuit de zorgverzekeringswet.

Het DIS verstrekt de gegevens aan een vijftal publieke organisaties: het ministerie van VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport), de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), het College voor Zorgverzekeringen (CVZ), het Centraal Bureau voor de Statistiek en DBC Onderhoud (Diagnose Behandeling Combinatie). Tevens kunnen de gegevens ook op aanvraag aan derden worden verstrekt. Hierover kun je meer lezen op onze informatiepagina zoals te vinden op: Zorgelijke Ontwikkelingen in de GGZ (Geestelijke Gezondheidszorg).

Je kunt verklaren dat je uit privacyoverwegingen bezwaar hebt tegen het aanleveren van informatie bedoeld voor DIS. Psycholoog Amsterdam biedt je daarom de mogelijkheid een officiële privacyverklaring te tekenen, waardoor geen inhoudelijke of diagnostische informatie naar DIS en/of je verzekeringsmaatschappij mag worden gecommuniceerd en je dossier mag niet worden ingezien.

Meer informatie

Mocht je hierover met ons van gedachten willen wisselen, stuur dan een mail of bel naar onze praktijk. Wij voorzien je graag van alle informatie.

Mail ons