Keuzevrijheid GGZ nog meer onder druk

Keuzevrijheid nog meer onder druk

Waarom niet-gecontracteerde zorg?

Als een zorgverzekeraar afspraken maakt met een zorgaanbieder (zoals een ziekenhuis, tandarts, huisarts of een psycholoog of GGZ-instelling) over de te leveren zorg, heet dat gecontracteerde zorg. Deze afspraken gaan vooral over de tarieven, maar ook over de inhoud en de kwaliteit van de te bieden zorg en de informatie die de zorgaanbieder moet verstrekken aan de zorgverzekeraar.

Psychologen Amsterdam heeft vanaf de oprichting er bewust voor gekozen om geen contracten af te sluiten met zorgverzekeraars. Bij het afsluiten van een contract met een zorgverzekeraar worden we gedwongen onze praktijkvoering te voegen naar de eisen van de zorgverzekeraar in plaats van naar de wensen en behoeften van onze cliënten. Denk hierbij aan een te laag omzetplafond (maximum aantal behandelingen of maximum bedrag per jaar), een lagere vergoeding voor geleverde zorg, nadruk op kortdurende behandelingen (ongeacht de benodigde zorg), etc. Het zijn in feite wurgcontracten en het is onmogelijk om te onderhandelen. Wij ervaren deze eisen als knellend en beperkend voor de kwaliteit van de door ons te leveren zorg.

Keuzevrijheid staat nu al onder druk

Zorgverzekeraars hebben de voorkeur voor gecontracteerde zorg, met als argument dat op die manier de kwaliteit, de toegankelijkheid en de betaalbaarheid kan worden gewaarborgd. In de praktijk betekent het dat met name wordt gestuurd op kosten en de keuzevrijheid voor cliënten onder druk komt te staan.

In het verleden kenden zorgverzekeraars een naturapolis en een restitutiepolis. Bij een naturapolis is de vergoeding 100% als je kiest voor een psycholoog waar je verzekeraar een contract mee heeft afgesloten. Als je met een naturapolis kiest voor een niet-gecontracteerde psycholoog ontvang je een lagere vergoeding dan 100% (op dit moment tussen de 60-80%).

Bij een restitutiepolis krijg je normaliter 100% vergoed en bestaat er een vrije keuze voor een GGZ instelling (gecontracteerd én niet-gecontracteerde zorg). Veel zorgverzekeraars hebben de restitutieverzekering vervangen door een combinatieverzekering, waardoor de behandelingen bij niet-gecontracteerde GGZ-instelling niet meer voor 100% worden vergoed (en cliënten dus een eigen bijdrage betalen bovenop het wettelijk eigen risico).

Overheid stuurt ook op gecontracteerde zorg

Niet alleen zorgverzekeraars hebben de voorkeur voor gecontracteerde zorg, ook de overheid heeft bewust haar pijlen hierop richt. Minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid heeft nu een concept wetsvoorstel voorgelegd om de vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg nog verder te verlagen.

Een hogere bijdrage voor cliënten moet ervoor zorgen dat minder cliënten gebruik (kunnen) maken van niet-gecontracteerde zorg en moet zorgverleners stimuleren om alsnog contracten aan te gaan met verzekeraars. En weer wordt als argument genoemd om de kosten van de zorg te drukken en de kwaliteit en de toegankelijkheid te waarborgen.

Maar wat zijn nu de werkelijke gevolgen voor cliënten als dit wetsvoorstel wordt doorgevoerd (mogelijk in 2025)?

Toegankelijkheid voor cliënten?

Bij gecontracteerde GGZ-instellingen zijn de wachtlijsten erg lang. Dit komt enerzijds door de (te) lage budgetplafonds die de zorgverzekeraars voorschrijven en anderzijds door een tekort aan gekwalificeerde psychologen (de overheid heeft jarenlang bezuinigd op de GZ-opleidingen).

Als de niet-gecontracteerde GGZ afneemt of wegvalt, wordt de vraag naar zorgverleners mét een contract vanzelfsprekend groter en lopen de wachttijden in de GGZ nog verder op.

Kosten van de zorg?

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) stelt jaarlijks de maximum tarieven vast voor de GGZ. Als er sprake is van gecontracteerde zorg ontvangt de psycholoog of de GGZ-instelling een lager tarief per sessie dan het tarief zoals is vastgesteld door de NZa.

Net als bij lichamelijk klachten is het belangrijk om bij mentale klachten op tijd professionele hulp te zoeken. Hoe langer je wacht, des te lastiger wordt het om je mentale klachten te behandelen en zal de duur van de behandeling toenemen.

Bij gecontracteerde zorg is het tarief per sessie weliswaar lager, maar door de lange wachttijden zal het behandeltraject lastiger en langduriger worden. Voor cliënten is dit niet prettig. Veel cliënten proberen bij mentale problemen eerst zelf naar oplossingen te zoeken en als dit niet lukt, is het heel vervelend als je maanden moet wachten en de klachten alleen maar erger worden.

Kwaliteit van de zorg?

De zorgverzekeraars denken de kwaliteit van de zorg te kunnen waarborgen door een bureaucratisch stelsel van regels, afvinklijsten, verantwoordingsmodules en door veel privacygevoelige informatie van cliënten te eisen. Deze regelzucht zorgt ervoor dat psychologen steeds minder plezier in hun werk hebben, omdat er door alle administratieve taken minder tijd overblijft voor de cliënt. Dit gaat ten koste van de kwaliteit, maar ook haken psychologen hierdoor af. De tekorten in de zorg worden groter en de wachtlijsten voor cliënten dus langer.

Keuzevrijheid?

De keuzevrijheid in de GGZ wordt met de plannen van minister Kuipers nog verder beperkt. Mensen die het kunnen betalen, kiezen over het algemeen al voor een (duurdere) zorgverzekering met een ruime dekking. Als de vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg nog verder wordt verlaagd (en dus een hogere eigen bijdrage voor cliënten), zal niet-gecontracteerde zorg alleen nog toegankelijk zijn voor mensen met een wat grotere beurs. Zij worden dan niet geconfronteerd met lange wachttijden, terwijl mensen met een kleine beurs beperkt worden in hun zorgkeuze en maanden moeten wachten totdat ze geholpen kunnen worden. De kloof tussen arm en rijk wordt in de GGZ op die manier nog beter voelbaar.

Psychologen Amsterdam

De kwaliteit van de zorg wordt niet gewaarborgd door de eisen die door de zorgverzekeraars worden opgelegd in contracten, maar door de kwaliteit van onze zorgprofessionals. De registraties (BIG en vakverenigingen), specialisaties en de vele jaren ervaring van onze zorgprofessionals staan in voor kwalitatief hoogwaardige zorg.

Op onze website bij Ons Team kun je onze zorgprofessionals vinden met de bijbehorende BIG-registraties en/of vakverenigingen en ervaringsjaren.

Psychologen Amsterdam is in het bezit van het ISO 9001-keurmerk. Dit betekent dat na een onafhankelijk onderzoek is vastgesteld, dat de psychologische zorg voldoet aan de wensen en eisen van cliënten, dat de kwaliteit en cliënttevredenheid centraal staat, dat de interne organisatie goed op orde is en dat wordt voldaan aan de geldende wet- en regelgeving.

Door als GGZ instelling zonder contract te werken, kunnen we ons blijven richten op wat jij als cliënt nodig hebt en niet op wat de voorwaarden van je zorgverzekeraar zijn. Voor wat betreft de duur van de behandeling hanteren wij: zo kort als mogelijk en zo lang als nodig.

En wij doen er alles aan om zonder (of een zeer geringe) wachttijd te werken. Wij zorgen daarom constant voor vervanging of uitbreiding van onze zorgprofessionals, zodat we de hulpvraag van cliënten aankunnen. We zijn immers niet gebonden aan een omzetplafond.

Heb je vragen of heb je behoefte aan psychologische hulp, bel gerust of stuur een bericht aan Psychologen Amsterdam.

 

 

 

Call Now Button